Regulamin widza
Rezerwacja: 41 344 47 34 lub 519 173 873

Napisz do nas
Home» Regulamin widza

REGULAMIN

Dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w Kinie Moskwa

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie „Moskwa” położonym w Kielcach przy ul. …Staszica 5 wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.

2. Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu

Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

§ 3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.

2. Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.

3. Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.

4. Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.