Kielce, ul. Staszica 5
tel. 344 47 34
Zamówienia Publiczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "CYFRYZACJĘ SALI STUDYJNEJ KINA MOSKWA W KIELCACH".

Komisja przetargowa, dnia 22 maja 2017 o godz. 11:30 dokonała otwarcia ofert złożonych zgodnie z SWIZ.

- Ilość złożonych ofert - 1 szt.

- Ilość ofert zgodnych z SWIZ - 1 szt

- Do realizacji zadania wybrano firmę: KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j. z siedzibą w 93-120  Łódź, ul. Przybyszewskiego 167, 

- Cena oferty brutto: 253 626,00 zł. słownie /dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć 00/100 zł./

 

ARCHIWUM.

1. Informujemy, że dnia 8.05.2017r w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=31899704-a997-4d6f-8ee4-f82f32ae7c07 zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "CYFRYZACJA SALI STUDYJNEJ KINA MOSKWA KIELCE" nr 502118-N-2017.

2. Dnia 10.05.2017 w systemie BZP pod nr 80801-2017 opublikowano OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, wprowadzajace zmianę do ogłoszenia nr 502118-N-2017 z dnia 08.05.2017 w sekcji IV pkt. 6.2. o treści dotyuczące terminu składania ofert o treści: "Data: 22.05.2017, godzina 11:00"

Termin nadsyłania ofert 22.05.2017r, SIWZ do pobrania tu: www.kinomoskwa.pl/www/media/files/siwz_cyfryzacja_sali_studyjnej_kina_moskwa.pdf 


 
 

screens_content/default.tpl.html
templates_content/default.tpl.html